Situation Malmö

Brister i Rosengårdsskolan och Videdalsskolan

Brister i Rosengårdsskolan och Videdalsskolan
oktober 20
09:38 2015

Det sociala projektet i stadsområde Öster, ”Lärande Hela Dagen”, avslöjade brister i framförallt Rosengårdsskolan som fick oppositionen att protestera.

En delrapport från det sociala projektet ”Lärande Hela Dagen” ger en insyn i hur illa situationen är i vissa av skolorna i Malmös stadsområde Öster. De skolor som ”Lärande Hela Dagen” arbetat med är Videdalsskolan och Rosengårdsskolan med elever från årskurs ett till sex. Ett av projektets mål är en ”hundraprocentig skolnärvaro efter 3 år”. I delrapporten så kan man läsa följande som förklaring till varför detta mål inte kan mätas:

”Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig och jämförbar statistik som mäter elevernas närvaro beroende på att närvaron inte registreras systematiskt för samtliga lektioner.”

Det innebär att Rosengårdsskolan och Videdalsskolan inte har haft något system där man ser vilka elever som inte närvarar, trots att det råder skolplikt för grundskoleelever i Sverige. Enligt delrapporten så har Videdalsskolan och Rosengårdsskolan börjat föra ”noggrann närvarostatistik” under två veckor, varje termin, från och med våren 2015 så ”Lärande Hela Dagen” kan se om de uppnår projektets mål.

Ännu ett mål för projektet har varit ”minst 75 procent närvaro på föräldramöten efter 3 år”. Skolorna har inte haft någon som helst statistik över hur många föräldrar som kommer till föräldramöten. Rosengårdsskolan har cirka 300 elever. Enligt delrapporten så har 95 föräldrar deltagit i olika aktiviteter under höstterminen 2014 och 39 föräldrar har deltagit under vårterminen 2015. De föräldracaféer som arrangerats vid Rosengårdsskolan av ”Lärande Hela Dagen” har lockat till sig 10 föräldrar varje gång.

Elever som kände sig trygga på Rosengårdsskolan har minskat från 91 procent till 65 procent mellan läsåret 2013/2014 och läsåret 2014/2015. Denna försämring i Rosengårdsskolan förklaras på följande sätt i delrapporten:

”Den gemensamma analysen och kommentaren till ovanstående försämring av resultaten på Rosengårdsskolan är troligtvis att mätningarna för skolår 2013/14 genomfördes i direkt anslutning till att åk 7-9 flyttades. Den för skolan betydligt högre siffrorna än vanligt återspeglar den omedelbara lättnad och det upplevda lugn som infann sig när de äldre barnen började på andra skolor. Försämringen mellan skolår 2013/14 och 2014/15 återspeglar en återgång till en för skolan mer ’normal’ nivå.”

Resurserna till ”Lärande Hela Dagen” kommer från sociala investeringsfonden som inrättades av Malmös kommunfullmäktige den 12 april 2012. Syftet med sociala investeringsfonden är att investera i förebyggande arbete som gagnar barn och unga. Den ska även främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna i stadsområdesnämnd Öster kritiserade delrapporten genom att lämna in särskilda yttranden. Moderaterna och Folkpartiet skriver i ett gemensamt särskilt yttrande:

”Vi undrar varför det inte finns pålitlig närvarostatistik och förväntar oss att man åtgärdar bristerna i närvarouppföljningen omedelbart”.

Sverigedemokraterna skriver i sitt särskilda yttrande:

”Vi oroas också av att när en tredjedel upplever sig otrygga på Rosengårdsskolan så beskrivs det i rapporten som mer av ett ’normalläge’”

Sättet som ”Lärande Hela Dagen” ska minska kostnaderna är genom att på sikt minska kostnaderna för skoldaghemsplaceringar. Det har skett en viss minskning av ansökan till skoldaghemsplaceringar mellan vårterminen 2014 till vårterminen 2015.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner