Situation Malmö

Den etnisk svenska tjejen förlorar i Malmös skolor

Den etnisk svenska tjejen förlorar i Malmös skolor
februari 23
08:20 2016

Nima Gholam Ali Pour förklarar hur den rödgröna skolpolitiken i Malmö har skapat ett fördelningssystem där den stora förloraren är den etnisk svenska tjejen.

Enligt skollagen så ska kommunen lämna bidrag till skolan för varje elev vid skolenheten. Detta bidrag består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska gå till undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Så fördelas resurserna i den svenska skolan.

Däremot så har olika kommuner helt olika regler när det gäller hur grundbeloppet ska delas ut. Det finns forskning som visar att vissa elever behöver mer stöd och därför får inte alla elever lika mycket i grundbelopp. I Malmö har de rödgröna partierna dragit detta till sin spets genom att låta grundbeloppet påverkas av faktorer som leder till att vissa elever diskrimineras.

Det finns sju faktorer i Malmös grundskolor som ska påverka grundbeloppet på ett sätt så att elever som på grund av socioekonomisk bakgrund har sämre förutsättningar att nå skolans mål, får mer stöd. Vissa av dessa faktorer är rimliga och vem som helst kan förstå att just de faktorerna är relevanta. Till exempel så är föräldrarnas utbildningsnivå och förekomsten av ekonomiskt bistånd variabler som borde påverka grundbeloppet om man vill stödja elever som ur ett socioekonomiskt perspektiv har sämre förutsättningar att nå skolans mål. Sedan finns andra faktorer som väcker frågetecken. Två av dessa sju faktorer som avgör hur mycket man får i grundbelopp i Malmös skolor är elevens kön och invandringsår.

Så beroende av vilket kön eleven har och vilket år man invandrat till Sverige så får man ett visst grundbelopp. Det betyder att killar och tjejer inte behandlas lika, utan killar får en högre skolpeng för att de är killar. Om du har invandrat till Sverige för två år sedan så har du tur, du kommer få en högre skolpeng. Det finns ingen forskning som tydligt visar att killar rent generellt behöver mer stöd än tjejer i skolan, eller att om man invandrade till Sverige för två år sedan så behöver man mer stöd än den som invandrade för fyra år sedan. Det finns statistik men det finns inte forskning som säger att mer resurser till killar skulle höja killarnas betyg. Grunden för hur man fördelar grundbeloppet i Malmö stads skolor är inte baserad på orsakssamband, utan på godtyckligt tolkande av siffror.

Man behöver inte invandra till Sverige överhuvudtaget för att behöva stöd i skolan. Dessutom är det orättvist med ett system som ser till att etniska svenskar får mindre resurser tilldelade till sig för att de råkar vara etniska svenskar. Malmö stads fördelningssystem av grundbeloppet innebär att elever som råkar vara etniska svenskar får mindre i grundbelopp just för att de är etniska svenskar. Det är institutionell rasism.

Men här slutar inte de rödgröna partiernas kategorisering av etniska grupper, utan det blir värre. Om man är nyanländ till Sverige så får man ett högre grundbelopp i Malmös förskolor och grundskolor. Baserad på Human Development Index så har de rödgröna partierna i Malmö upprättat en lista på hur mycket olika nyanlända elever ska få i ersättning. Så det innebär i praktiken att om man råkar vara en nyanländ elev från Somalia eller Afghanistan så får man ett högre grundbelopp än en nyanländ elev som kommer från Kongo eller Iran. Sen spelar det ingen roll vilken bakgrund man har haft i Iran eller Somalia. Just denna del av grundbeloppet styrs enbart av elevens nationalitet.

Att ett sådant fördelningssystem diskriminerar elever på grund av deras nationalitet, etnicitet eller kön är inte någonting som de rödgröna har tänkt på. Självklart har vi Sverigedemokrater lämnat in reservationer när det beslutats om fördelningssystemet och påpekat att det missgynnar vissa elever bara för att de råkar vara tjejer, etniska svenskar eller nyanlända från Egypten och inte Nigeria. Fördelningssystemets stora förlorare är etniska svenskar som råkar vara tjejer. I den rödgröna skolpolitiken i Malmö så är det etnisk svenska tjejer som ska få minst resurser.

Om en förälder skulle vilja ha ett ordentligt grundbelopp för sitt barn i Malmös skolor så får den personen skaffa sig ett barn från Uganda, helst en pojke, för att kunna maximera grundbeloppet för sitt barn. Udden är riktad mot etniska svenskar. Det är märkligt att ett sådant fördelningssystem ens är lagligt i ett land som har lagar mot diskriminering. Det fördelningssystem som finns i Malmös skolor är ingenting mindre än institutionaliserad rasism och sexism.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner