Situation Malmö

Flest anmälda kränkningar på Söderkullaskolan under sommaren

september 22
09:03 2015

Situation Malmö gör en sammanställning av anmälningar av kränkande behandling av elever i Malmös grundskolor mellan maj till augusti 2015.

Skollagen skriver följande om hur kränkningar av elever ska hanteras:

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”[1]

Situation Malmö gör en sammanställning av anmälningarna som kommit in till grundskolenämnden mellan maj och augusti för att ge malmöborna en bild av om det är tjejer eller killar som drabbas, vilka skolor som anmäler och var kränkningar äger rum.

Det finns runt 104 grundskolor i Malmö. Sammanlagt finns det 46 anmälningar avseende kränkande behandling under perioden maj till augusti. Den grundskola som anmält kränkande behandling av elever flest gånger är Söderkullaskolan som under sommaren gjort femton anmälningar. I stapeln ”övriga skolor” ingår grundskolor som har anmält 1-2 gånger under perioden maj till augusti.

Skärmavbild 2015-09-22 kl. 11.09.12

Det är flest killar som har blivit utsatta för de kränkningar som har anmälts av skolorna.

Skärmavbild 2015-09-22 kl. 11.09.22

Enligt anmälningarna har de flesta kränkningarna ägt rum när eleverna befunnit sig utomhus.

Skärmavbild 2015-09-22 kl. 11.09.32

[1]   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K6

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner