Situation Malmö

Flyktingmottagandet försämrar skolornas utemiljö

Flyktingmottagandet försämrar skolornas utemiljö
mars 07
12:29 2016

Ett ökat behov av skolplatser på grund av flyktingmottagandet under 2015 får grundskoleförvaltningen att sänka ambitionsnivån när det gäller de krav man har på utemiljön.

I sin årsanalys så menar grundskoleförvaltningen att ett ökat behov av skolplatser till följd av flyktingmottagandet under 2015 gör det angeläget att sänka ambitionsnivån avseende krav på utemiljö och antal toaletter per barn.

Under 2015 så har Malmös skolor tagit emot 1252 nyanlända barn. 2014 tog Malmös skolor emot 665 nyanlända barn. I årsanalysen kan man också läsa att Migrationsverket ger ersättning för asylsökande barn men kompensationen motsvarar inte kostnaderna för dessa elever. Detta innebär att invandringen som staten egentligen ska bekosta, istället bekostas av Malmö stad.

Grundskoleförvaltningen skriver också i sin årsanalys att man har kunnat “absorbera” kostnaderna för ett stort antal nyanlända elever genom större elevgrupper samt förtätning i lokalanvändningen.

För att hantera det ökade elevinflödet, har grundskoleförvaltningen infört en snabbare genomströmning på Mottagningsskolan Mosaik, som tar emot nyanlända elever. Det medför att de nyanlända eleverna inte är lika förberedda inför start på ny skola, samtidigt som fler elever kan passera igenom och har fått sina kunskaper kartlagda enligt ny lag som trädde ikraft 1/1 2016.

I årsanalysen kan man läsa att många skolor har under framförallt hösten fått planera om för att skapa plats till nyanlända elever i ordinarie klasser eller för att skapa utrymme för att starta förberedelseklasser.

Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos från december 2015 fanns det 980 asylsökande i åldern 6-15 år i Malmö vid årsskiftet 2015/ 2016 varav en stor del kom till Malmö under årets sista månader.

Alla nyanlända elever skrivs in via Inskrivningsenheten. Elever i åldern för årskurs 7-9 påbörjar sin undervisning på Mottagningsskolan Mosaik. Med nuvarande lokaler och organisation är maxantalet elever på Mottagningsskolan Mosaik cirka 200 elever i årskurs 7-9. Det stora mottagandet av nyanlända elever, framförallt under hösten, har inneburit att Mosaik inte har kunnat ta emot alla elever i takt med att de har anlänt. Vid årsskiftet stod 170 elever i årskurs 7-9 i kö till att börja på Mosaik.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner