Situation Malmö

Grundskolenämnden: Arbetstelefoner inte lämpliga för lärare

Grundskolenämnden: Arbetstelefoner inte lämpliga för lärare
december 22
09:18 2015

Alla partier i grundskolenämnden förutom Sverigedemokraterna, gav sitt stöd till ett yttrande som anser att det inte är lämpligt att lärare ska ha egna arbetstelefoner.

I ett yttrande till kommunstyrelsen så menar grundskolenämnden i Malmö stad att ur ett arbetsmiljöperspektiv är det varken lämpligt eller hållbart för alla lärare att ha en egen arbetstelefon. Grundskolenämndens yttrande handlar om Sverigedemokraternas motion till kommunfullmäktige, som vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för grundskoleförvaltningen att rekommendera alla kommunala skolors rektorer att tillse att deras lärare får tillgång till egen arbetstelefon.

I grundskolenämndens yttrande från 16 december så menar man att det är angeläget med en tydlig avgränsning mellan arbete och fritid för ett hållbart arbetsliv och att det är viktigt med återhämtning på fritiden. Egna arbetstelefoner för lärarna skulle enligt grundskolenämndens yttrande leda till att föräldrar och elever förväntar sig att lärarna är tillgängliga dygnet runt. I grundskolenämndens yttrande så spekuleras det att “det finns risk att läraren känner att hen måste svara när tjänstetelefonen ringer på fritiden, liksom att svara på sms eller dylikt”.

Därefter slår grundskolenämndens yttrande fast det självklara faktum att:

“Arbetstelefoner bör vara kopplade till arbetsplatsen och förväntningarna på läraren är att samtalen med föräldrar och elever sker under arbetstiden. Arbetstelefon betyder inte att vara nåbar dygnet runt, utan att man ska kunna nås under arbetstid.”

I grundskolenämndens yttrande spekuleras det också om att lärare skulle ta hem sina arbetstelefoner vilket skulle kräva gränsdragningsregler. Ännu ett av argumenten i yttrandet är att arbetstelefoner för lärare kostar:

“Förutom kostnaderna för inköp av telefonerna tillkommer abonnemangskostnaderna och reparationskostnader som också behöver beaktas. Tillgång till egen arbetstelefon för alla lärare skulle leda till omfattande merkostnader för alla skolor.”

Sverigedemokraternas ledamöter i grundskolenämnden reserverade sig mot yttrandet och skriver i sin reservation att kostnaderna för arbetstelefoner till lärare var en “sund investering som kan förbättra lärarnas arbetsmiljö och skapa en tydlig avgränsning mellan fritiden och jobbet”. I sin reservation mot grundskolenämndens yttrande så kritiserar Sverigedemokraternas ledamöter även yttrandets spekulativa karaktär:

“Varför skulle läraren känna sig tvungen att svara på arbetstelefon efter arbetstid? Det är större risk att man svarar på den privata telefonen efter arbetstid. Förslaget till yttrande är absurd och om dess absurdidet inte beror på politisk partiskhet så är det ren inkompetens.”

Grundskolenämndens yttrande föreslår att Sverigedemokraternas motion till kommunfullmäktige om att lärare ska få egna arbetstelefoner, ska avslås. De båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, fanns närvarande på grundskolenämndens sammanträde, där beslutet togs om att avge yttrandet, men hade ingenting att säga om ärendet.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner