Situation Malmö

Grundskolenämnden får kritik från revisionskontoret

Grundskolenämnden får kritik från revisionskontoret
december 07
16:18 2015

Kritik i flera områden framkommer mot grundskolenämnden i revisionskontorets granskningsrapport “Skola för elever med stora svårigheter”.

Malmö stads revisionskontor bedömer att de resursskolor som bedrivs i Malmö strider mot skollagen då kommuner enligt skollagen och Skolinspektionens praxis inte får driva resursskolor. Det får finnas särskilda undervisningsgrupper men de ska vara knutna till en hemskola. Strävan ska hela tiden vara att placeringen är temporär och att det finns en strategi för återgång till hemskolan. I Malmö stads grundskoleförvaltning har man däremot haft enheter som betecknas som resursskolor och som har haft särskilda rektorer.

Annan kritik som framkommer i revisionskontorets granskningsrapport “Skola för elever med stora svårigheter” är att det saknas rapportering för många elevers närvaro. Rapporten menar också att:

“Någon samlad bild för grundskoleförvaltningen finns därmed inte över beslut om särskilt stöd, åtgärdsprogram och liknande.”

Detta är problematiskt då grundskolenämnden, det politiskt tillsatta nämnd, som styr grundskoleförvaltningen, ska enligt skollagen och kommunallagen ha det yttersta ansvaret för skolverksamheten.

Det är inte heller säkert om alla delegationsbeslut återrapporteras till grundskolenämnden, vilket ska ske enligt kommunallagen. I granskningsrapporten kan man läsa följande:

“I de listor över återrapporterade beslut, som fattats på delegation från grundskolenämnden, finns en stor variation mellan skolorna. Några skolor finns inte alls med. Det är inte heller klarlagt hur lång tid det tar mellan fattat beslut på delegation och anmälan till grundskolenämnden.”

Revisionskontorets slutsats av rapporten är följande:

“Med hänvisning till ovanstående iakttagelser finner revisionskontoret att grundskolenämnden inte har en tillräckligt ändamålsenlig organisation för att säkerställa att de elever som behöver kompensatoriska insatser av psyko-sociala skäl får detta.”

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner