Situation Malmö

Hemlösheten i Malmö når rekordnivåer

Hemlösheten i Malmö når rekordnivåer
september 22
08:57 2015

Sedan 1996 genomför Malmö stad en årlig kartläggning av hemlösa. Den senaste kartläggningen1 som beskriver situationen den 1 oktober 2014, visar att både antalet hemlösa vuxna och antalet barn i hemlösa hushåll ökat jämfört med 2013.

Hemlösheten i Malmö är uppdelad i två kategorier. Strukturell hemlöshet innebär att man saknar egen bostad eftersom man saknar de ekonomiska förutsättningarna för att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden. Social hemlöshet innebär att hemlösheten har orsakats av sociala problem som t.ex. missbruk eller psykisk ohälsa. Rapporten visar att både den strukturella och den sociala hemlösheten ökat.

Malmö stads definition av hemlösa är:

Person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han/hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten/organisationen under mätperioden. Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer.”

2005 så var 694 människor hemlösa i Malmö. Vid den senaste kartläggningen från 2014 så var 1142 människor hemlösa. 36 procent av de hemlösa var kvinnor medan 64 procent var män. 44 procent av de hemlösa hade annat medborgarskap än svenskt och 61 procent av de vuxna hemlösa var födda i ett annat land. Antalet hemlösa i Malmö som var födda i Sverige hade minskat från 46 procent 2013 till 39 procent 2014. Enligt rapporten så var en femtedel av de hemlösa i Malmö yngre än 25 år.

Rapporten visade att det fanns 467 hemlösa barn i Malmö. Flest hemlösa barn fanns det i stadsområde Öster där det fanns hela 173 hemlösa barn. Den största ökningen av hemlösa barn har skett i stadsområde Söder där det 2013 fanns 44 hemlösa barn medan det 2014 fanns 108 hemlösa barn. De flesta av de hemlösa barnen var i åldern 0-6 år.

I de flesta fall berodde hemlösheten på att de drabbade inte hade ekonomiska förutsättningar för att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden. Enligt rapporten så beror 72 procent av hemlösheten på att man ”anges vara hemlösa till följd av bristande förankring, dvs de har svårt att konkurrera på bostadsmarknaden och har ofta inget tidigare boende att referera till.”

Rapporten som genomförs 1 oktober varje år ger endast en ögonblicksbild av hemlösheten under året. Om man skulle dokumentera hemlösheten under hela året skulle antalet personer som drabbats av hemlöshet vara fler. Antalet hemlösa i Malmö stads hemlöshetsrapport 2014 är det högsta antalet sedan kartläggningarna infördes 1996. Under rubriken ”stadskontorets kommentarer” kan man läsa att:

Mot bakgrund av den stora befolkningsökning som skett sedan millennieskiftet, med ett snitt på 5000 nya malmöbor per år, och det begränsade bostadsbyggandet anser stadskontoret inte att ökningen i sig är förvånande utan snarare det faktum att den inte skett tidigare.”

Enligt stadskontorets bedömning är det därmed befolkningsökningen i Malmö kombinerad med ett begränsat bostadsbyggande som är en av orsakerna till den extrema hemlösheten som nu når rekordnivåer. Inför 2015 blev stadsområdena tilldelade 196 miljoner kr för att hantera hemlösheten i Malmö.

1http://malmo.se/download/18.76b7688614bb5ccea09165e/1424781040825/%C3%84rende+15.pdf

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner