Situation Malmö

Inget bidrag till dem som diskriminerar

Inget bidrag till dem som diskriminerar
mars 26
08:26 2018

Nima Gholam Ali Pour redogör varför SD reserverade sig mot riktlinjer för hur Arbetsmarknads- och socialnämnden ska betala ut organisationsbidrag.

Den 21 mars godkände Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö riktlinjer för organisationsbidrag till organisationer inom det sociala området. Riktlinjerna ska reglera vilka organisationer som får ekonomiskt stöd av Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet då vi inte helt och hållet var nöjda med innehållet i riktlinjerna. Bland annat säger riktlinjerna att Arbetsmarknads- och socialnämnden ska kunna ge bidrag till trossamfund om ”verksamheten bedöms synnerligen angelägen och väletablerad i Malmö”. Att resurser avsatta för att arbeta med sociala problem ska gå till organisationer som sprider ett religiöst budskap var inte någonting som Sverigedemokraterna kunde acceptera. Dessutom så brukar det fungera så att trossamfund avsätter en del av sina egna intäkter för att arbeta med social verksamhet, som Svenska kyrkan gör med sin diakonala verksamhet. Det är inte skattebetalarna som ska betala trossamfund för att de ska hjälpa människor.

Det nuvarande rödgröna styret i Malmö ger ekonomiskt stöd till organisationer som Ibn Rushd som enligt MSB ”är helt styrd av” Muslimska brödraskapet. Att öppna upp för att rödgröna politiker i Malmö ska kunna ge ekonomiskt stöd till trossamfund är ganska riskabelt.

Sverigedemokraterna ville även att organisationer som får stöd av Arbetsmarknads- och socialnämnden ska lämna in sina stadgar. Vi lyfte upp denna fråga då Arbetsmarknads- och socialnämnden tidigare gett ekonomiskt stöd till den pro-palestinska organisationen Grupp 194 utan att begära in stadgar eller några styrdokument överhuvudtaget.

Ännu ett inslag i riktlinjerna som var helt oacceptabelt var följande:

”Organisationen, eller verksamhetens definition av målgruppen, får inte utesluta någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexualitet om det inte finns särskilda och av Arbetsmarknads- och socialnämnden godtagna skäl till det på grund av verksamhetens art.”

Vi kunde inte riktigt förstå hur det kunde finnas ”godtagna skäl” för att diskriminera människor. Om ”verksamhetens art” innebär att någon diskrimineras, varför vill man överhuvudtaget stödja något sådant? Dessutom så är diskriminering förbjuden i socialtjänstens verksamhet enligt 2 kap. 13 § Diskrimineringslagen.

I riktlinjerna så prioriterades följande verksamhetsområden:

  • Insatser för personer som lever/levt i hemlöshet.
  • Insatser för personer som lever/levt med missbruk.
  • Insatser mot våld i nära relation (så som kvinnojourer).
  • Insatser för barn och unga i riskzon som växer upp i ogynnsamma uppväxtvillkor.

Sverigedemokraterna föreslog att två andra verksamhetsområden skulle läggas till:

  • Insatser för att stödja brottsoffer.
  • Insatser mot hedersvåld.

Sverigedemokraternas förslag fick inte något stöd då de andra partierna uppenbarligen inte ser kampen mot hedersvåld och stöd till brottsoffer som prioriterade områden som borde lyftas i ett sådant viktigt dokument.

 

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner