Situation Malmö

IOP-avtalen kan vara olagliga

IOP-avtalen kan vara olagliga
april 03
08:58 2018

En del av Malmö stads samarbete med civilsamhället, de så kallade IOP-avtalen, kan vara olagliga.

Revisionskontoret har genomfört en granskning där syftet har varit att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden säkerställer att direktupphandlingar genomförs enligt lagar, riktlinjer och med en tillräcklig intern kontroll samt om nämnderna följer de ramavtal som kommunen slutit.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt stickprovskontroller på gjorda inköp under 2017. Många brister framkommer i granskningen men det som kan påverka Malmö stads verksamhet i större utsträckning är det som framkommer om det som brukar kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP).

IOP innebär att den offentliga sektorn samarbetar med civilsamhället för att producera sociala tjänster. I granskningen så ifrågasätts legaliteten omkring IOP-avtal:

”Konkurrensverket har i juni 2017 ansökt om upphandlingsskadeavgift i förhållande till Alingsås kommun eftersom Konkurrensverket anser att ett av kommunen träffat avtal – benämnt idéburet offentligt partnerskap – utgör ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt i LOU:s mening. Konkurrensverket framhåller i ett uttalande att oavsett vad man kallar ett avtal med en leverantör måste upphandlingsreglerna följas. Konkurrensverket framhåller även att den idéburna sektorn är en viktig leverantör av exempelvis sociala tjänster, men att det inte finns något särskilt undantag i lagen för sådana företag.”

Malmö stad har flera IOP-avtal som upprättats av olika nämnder, bland annat Arbetsmarknads- och socialnämnden, som nu har börjat utreda om deras IOP-avtal överensstämmer med Lagen om offentlig upphandling(LOU).

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner