Situation Malmö

Malmö stad betalade minst 153 miljoner för migrationskrisen

Malmö stad betalade minst 153 miljoner för migrationskrisen
januari 12
10:39 2016

Situation Malmö ger en bild av hur mycket migrationskrisen under hösten 2015 har kostat skattebetalarna i Malmö.

Efter höstens migrationskris så skickade Malmö stads kommunstyrelse ut en fråga till olika nämnder och stadskontoret i Malmö stad, där man frågade “Hur berörs nämnden av den ökade flyktingtillströmningen till Malmö under hösten 2015?”

Situation Malmö redovisar svaren från några av dessa nämnder för att visa vilka kostnader höstens migrationskris haft och vilket pris Malmö betalar. Samtidigt är det här toppen av isberget och representerar inte en utförlig beräkning av invandringens totala kostnader.

Stadsområdesnämnder
I stadsområdesnämnd Öster vilket är en av Malmö stads fem stadsområdesnämnder så har ökade personalkostnader inom individ- och familjeomsorgen samt ökade kostnader för placeringar av ensamkommande barn, på grund av migrationstillströmningen, ökat kostnaderna med 21,8 miljoner kr. Samtidigt menar stadsområdesnämnd Öster i sitt svar att det finns långsiktiga kostnader som inte är inkluderade i deras beräkningar:

“Uppföljningsansvaret upphör först när placeringen upphör, vanligtvis då barnet fyller 18 år. Detta medför ett ökat tryck på stadsområdesnämnden under många år framöver, även om flyktingströmmen idag skulle avta.”

Stadsområdesnämnd Öster avslöjar också i sitt svar att Migrationsverkets ersättning för en HVB-placering är 1900 kr per dygn men att det finns inga HVB-hem där priset är så lågt. Stadsområdesförvaltning Öster har under året tagit emot 74 ensamkommande barn varav 23 barn placerats i jourhem eller HVB(Hem för vård eller boende).

Stadsområdesnämnd Väster menar att kostnaderna ökat med 8,3 miljoner kr på grund av migrationskrisen under hösten. Även här har kostnadsökningarna skett i Individ- och familjeomsorg. Stadsområdesnämnd Söder redovisar 11,8 miljoner kr i kostnadsökningar som enligt de beror på dyra placeringar för ensamkommande barn. Men stadsområdesnämnd Söder försöker i sitt svar tona ner det faktum att invandringen har kostat:

“Antalet anhöriga till EBO-placerade barn ökar, men har så gjort under en längre tid. Det går därför inte att göra en direkt koppling till den ökade flyktingströmmen.”

Stadsområdesnämnd Norr redovisar ökade kostnader på 6,8 miljoner kr. Men samtidigt menar stadsområdesnämnd Norr i sitt svar att “vägledande insatser riktade mot ensamkommande flyktingbarn på Malmö centralstation” som stadsområdesnämnd Norr varit ansvarig för har resulterat i följande:

“Att driva verksamheten har inneburit att resurser från fältgrupp och förebyggande verksamhet har fått styras om. Konsekvensen har blivit att det förebyggande och fältinriktade arbetet riktat mot ungdomar inte har kunnat bedrivas i den omfattning som nämnden normalt har.”

Sammanlagt har de ökade kostnader som direkt kan kopplas till migrationskrisen i höst, hos fyra stadsområdesnämnd i Malmö, varit 48,7 miljoner kr.

Facknämnder
Grundskolenämnden i Malmö stad har ökade kostnader som direkt är relaterade till migrationskrisen i höst, som uppgår till 86,8 miljoner kr. Där ingår bland annat kostnader för inskrivning och bedömning av elever i mottagningsenheten, utökade kostnader för elevhälsa, modersmålsundervisning, studiehandledning samt ordinarie undervisningskostnader för skolgång inklusive lokalkostnader. Dessutom ingår också kostnader för administrativt stöd.

Förskolenämnden har endast räknat in det stöd som man gett till Malmös centrala krisledning när man besvarar kommunstyrelsens fråga, vilket har ökat kostnaderna för förskolenämnden med 50 000 kr. Fritidsnämnden har fått 600 000 kr i ökade kostnader på grund av migrationskrisen i höst. De ökade kostnaderna består av upplåtelse av lokaler i nämndens anläggningar, personalresurser vid iordningställande av nämnda lokaler, inköp av förbrukningsinventarier såsom lekutrustning, tv-apparater m.m. och transportkostnader.

Servicenämnden redovisar ökade kostnader på 4,5 miljoner kr. Det handlar om att Serviceförvaltningens personal har arbetat bland annat med att förbereda boende åt migranterna:

“Uppdragen avser bland annat iordningställande av lokaler så att lokalen är godkänd för boende och se till så att det finns hygienmöjligheter, vitvaror, tekniska installationer fungera m,m. De flesta lokalerna har inte tidigare nyttjats som boende eller behöver uppgraderas. Nästa moment är uppstart av boende så att det finns möbler, madrasser, kuddar och täcke samt lakan och handdukar, men även startkit för den personliga hygienen. Även inköp av ovanstående och lagerhantering av dylikt.”

Sociala resursnämnden redovisar ökade kostnader på 12,5 miljoner kr men förvaltningens organisation har varit i ett kaotiskt tillstånd, vilket drabbat den del av förvaltningens verksamhet som inte är relaterad till invandringen. Följande stycke från Sociala resursnämndens svar kan beskriva det kaotiska tillståndet inom förvaltningen när migrationskrisen var som värst:

“Handläggningen av ensamkommande asylsökande flyktingbarn har inte hunnits med varför personal, utvecklingssekreterare mestadels, inom sociala resursförvaltningen hjälpt till med ärenderegistrering i Procapita. Även socialsekreterare från stadsområdena har under helger hjälpt till i detta arbete.”

Kulturnämnden redovisar ökade kostnader på 100 000 kr. Två medarbetare inom området kommunikation har fått arbeta med flyktingströmmen. Kulturskolan har inlett ett samarbete med mottagningsskolan Mosaik som tar emot ensamkommande flyktingbarn. HR-avdelningen har under oktober månad haft en HR-konsult som arbetat med rekrytering av personal till flyktingförläggningarna.

Miljönämnden redovisar ökade kostnader på 116 000 kr. En av miljöförvaltningens kommunikatörer har arbetat med centrala kommunikationsinsatser gällande flyktingtillströmningen.

Sammanfattning
Situation Malmö har inte fått tag på alla nämndernas svar till kommunstyrelsens fråga men det material som Situation Malmö samlat ihop visar att kostnader för Malmö stad som direkt kan relateras till migrationskrisen i höst och den migrationstillströmning som blev konsekvensen, har varit minst 153 miljoner kr. Den siffran kan också ge en bild av hur mycket de indirekta och långsiktiga kostnaderna kommer bli för Malmö och resten av Sverige.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner