Situation Malmö

Malmös elever upplever kaos och kränkningar i klassrummen

Malmös elever upplever kaos och kränkningar i klassrummen
oktober 15
17:06 2015

Situtation Malmö går igenom siffrorna bakom grundskoleförvaltningens senaste elevenkäter och redovisar hur elever i Malmö stads grundskolor upplever sin skola.

Grundskoleförvaltningen i Malmö brukar genomföra årliga elevenkäter för att följa upp elevernas upplevelser av skolan. Syftet är att ge en kommunövegripande bild av hur eleverna upplever sin skola, dess lärmiljö, samspelet med sina lärare och kraven och stödet från skolan samt förutsättningar för inlärning som studiero och lust att lära. Undersökningen ger också grundskoleförvaltningen ett bättre underlag för dess systematiska kvalitetsarbete.

Årets elevenkäter bestod av två enkäter som riktade sig till alla grundskoleelever i årskurs 3, 5, 7 och 9. Målgrupperna för respektive enkät omfattade 9 213 elever i kommunala skolor, varav ungefär 2 600 elever i årkurs 3, ungefär 2 300 i årskurs 5, 2 100 i årskurs 7 och 2 200 i årskurs 9. Av de 9 213 eleverna i målgrupperna var det 7 969 elever som besvarade enkäterna för vidare bearbetning.

Av elevenkäterna framgår det att 35 procent av de som har svarat i årskurs 7 och 9 menar att elever i deras skola blir dåligt behandlade av andra elever om de uppfattas som annorlunda. 34 procent av de svarande i årskurs 7 och 9 upplever att i deras skola så respekterar inte elever och lärare varandra.

52 procent av de svarande i årskurs 7 och 9 menar att eleverna i deras skola inte följer de ordningsregler som finns samtidigt som 27 procent menar att deras lärare inte ser till att ordningsreglerna följs.

57 procent av de svarande i årskurs 7 och 9 menar att på lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet medan 25 procent menar att deras lärare inte ser till att det finns studiero på lektionerna.

Denna upplevelse av kaos i klassrummet finns även bland yngre elever. 61 procent av de svarande i årskurs 3 och 5 menar att andra elever stör ordningen i klassrummet på lektionerna medan 27 procent menar att de inte har studiero på lektionerna.

Av de svarande i årskurs 7 och 9 så menar 52 procent att i deras skola så skulle man behöva göra mer för att förhindra kränkningar medan 22 procent menar att de vuxna på skolan inte reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt. Av dessa högstadieelever så vet 19 procent inte vem de ska prata med om någon varit elak mot en elev. 11 procent av de svarande i årskurs 3 och 5 känner sig inte trygga i skolan. Var femte elev i årskurs 7 och 9 är inte nöjd med sin skola.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner