Situation Malmö

Otrygghet och stök i Malmös skolor

Otrygghet och stök i Malmös skolor
maj 04
12:22 2018

En majoritet av högstadieelever i Malmös skolor efterfrågar fler åtgärder mot kränkningar.

Grundskolenämnden i Malmö genomför årliga attitydundersökningar genom elevenkäter till elever i Malmös grundskolor. Frågorna i enkäterna inriktar sig bland annat på elevernas upplevelser av sin skola, hur de uppfattar samspelet med sina lärare och kraven och stödet från skolan samt förutsättningar för inlärning såsom studiero och lust att lära.

Enkäterna i år har riktat sig till alla grundskoleelever i årskurs 3, 5, 7 och 9. Av de 10 863 elever som ingått i målgrupperna för enkätundersökningen för grundskolan var det 9342 elever som besvarade enkäterna.

På påståendet om ”skolarbetet ger mig lust att lära mer”, så svarade 43 procent av eleverna i åk 7 och 9 att det stämmer inte alls eller att det stämmer ganska dåligt. På påståendet att ”i min skola respekterar elever och lärare varandra” så svarade 33 procent i åk 7 och åk 9 att det stämmer inte alls eller att det stämmer ganska dåligt.

36 procent av eleverna i åk 7 och 9 känner att de inte har studiero på lektionerna. 49 procent av eleverna i åk 7 och 9 anser att eleverna inte följer ordningsreglerna. 17 procent av eleverna i åk 7 och 9 känner sig inte trygga i skolan. Hela 53 procent av eleverna i åk 7 och 9 anser att man behöver göra mer i deras skola för att förhindra kränkningar.

Även i åk 3 och 5 så anser 25 procent av eleverna att de saknar studiero på lektionerna medan 13 procent av eleverna inte känner sig trygga i skolan. 13 procent av eleverna i åk 3 och 5 menar att de vuxna i skola inte reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner