Situation Malmö

Regeringens skolreformer urholkar Malmös skolbudget

Regeringens skolreformer urholkar Malmös skolbudget
september 24
17:09 2018

Flera av regeringens skolreformer är inte finansierade på kommunnivå vilket leder till att Malmö stads grundskolenämnd får ta resurser från andra verksamheter för att finansiera regeringens reformer.

Grundskolenämndens delårsrapport visar att tre av regeringen Löfvens skolreformer inte finansieras av staten eller kommunen, utan är underfinansierade och därmed urholkar andra verksamheter.

I Skollagen har införts en ny bestämmelse som innebär att en huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till gymnasieskolan.

Grundskolenämnden fick i budget 2018 kompensation för lovskola med 0,9 miljoner kr. Med 459 anmälda elever i Malmös kommunala lovskola så kostade verksamheten 2,1 miljoner kr.

Skollagen har förändrats med avseende på skolpliktens inträde till höstterminen det år barnet fyller 6 år. Förändringen innebär fler elever i Malmös skolor samt en ökning av kostnaderna för skolskjuts. Grundskolenämnden fick i budget 2018 statsbidrag för obligatorisk förskoleklass med 2,25 miljoner kr. Med högre andel barn i förskoleklass ökade antalet elever med cirka 200. Kostnaden för grundskoleförvaltningen beräknas bli cirka 6,25 miljoner kr, halvårseffekt, för 2018.

Skollagen ändrades från 1 juli 2018 genom att en huvudman för grundskola ska ansvara för att prao anordnas under sammanlagt minst 10 dagar för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8. Grundskolenämnden i Malmö erhöll 0,45 miljoner kr i budget 2018 för ändamålet. Kostnadsberäkning som grundskoleförvaltningen har gjort pekar på en kostnad av 1,25 miljoner kr för prao. Kostnaden för helår 2019 beräknas till 2,5 miljoner kr.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner