Situation Malmö

Skarp kritik mot fritidshemmen i Malmö

Skarp kritik mot fritidshemmen i Malmö
december 17
09:49 2015

Skolinspektionen ger en mycket kritisk beskrivning av fritidshemmen i Malmö.

Skolinspektionen har granskat Malmö stads fritidshem och i beslutet från Skolinspektionen finns hård kritik. Skolinspektionen har besökt tio fritidshem i Malmös samtliga stadsområden i april-maj 2015. På samtliga besökta fritidshem intervjuades föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt rektor och/eller biträdande rektor. Därutöver har personalrepresentanter och rektorer från kommunens samtliga övriga fritidshem intervjuats liksom representanter för huvudmannen.

Skolinspektionens granskning visar att många fritidshem i Malmö kommun inte kan erbjuda eleverna ett innehåll i enlighet med lagstiftningen. Det finns fritidshem där verksamheten är planerad och genomtänkt i syfte att stödja och stimulera eleverna, där skolan och fritidshemmet tillsammans arbetar för att elevernas skoldag ska bli en helhet och där föreningar och idrottsorganisationer kompletterar. Men många fritidshem lyckas inte nå upp till denna kvalitet.

Granskningen visar att det varierar stort mellan fritidshemmen i vilken utsträckning det finns personal med utbildning och kompetens. Bristen på utbildad personal är störst i de områden där samtidigt behovet av kompetens är störst.

Flertalet fritidshem har ett mycket stort antal elever inskrivna. Även om eleverna på skolornas fritidshem ibland är uppdelade i olika grupper eller avdelningar kan en grupp ändå omfatta 80-100 elever. Skolinspektionen skriver följande:

“Att det stora antalet elever, tillsammans med låg personaltäthet och ibland små lokaler, påverkar kvaliteten negativt är uppenbart. Intervjuuttalanden som beskriver de negativa konsekvenserna är många och det finns bland en stor del av personalen, men även bland rektorerna, en frustration över att situationen under senare år blivit än mer ansträngd och att personalen inte längre hinner ge eleverna tillräckligt med uppmärksamhet och stöd.”

Av utredningen framgår att skolledarnas ansvarstagande ser olika ut på olika fritidshem. En del rektorer fungerar som pedagogiska ledare och tar ansvar för att utveckla verksamheten, antingen genom att de själva tar uppdraget eller att de gör det med bistånd av en biträdande rektor, medan andra rektorer inte tar detta ansvar utan helt lämnar över utvecklingsarbetet till personalen.

På några av de besökta fritidshemmen uttrycker föräldrar vid intervju att de sällan eller aldrig kan se att verksamheten har ett innehåll som stimulerar barnen och hur aktiviteter är dåligt och slentrianmässigt genomförda. Föräldrar med barn som har ett annat modersmål än svenska uttrycker vid intervju bedrövelse över att deras barn möts av personal som talar dålig svenska och menar att ingenting görs för att barnen ska stödjas och vidareutvecklas språkmässigt.

Av flertalet intervjuer med personalen framkommer att tiden för att planera verksamheten minskat och i vissa fall mer eller mindre försvunnit, vilket har lett till att innehållet i hög grad utformas utifrån den situation som råder för dagen. Av personalintervjuer framgår också att personalen, trots bristande förutsättningar, måste prioritera behoven hos de elever som är i behov av särskilt stöd vilket får konsekvenser för övriga elever. Vuxenstödet till dessa elever blir mindre, elever som inte pockar på uppmärksamhet glöms bort, utbudet av aktiviteter begränsas och kvaliteten på verksamheten sjunker. Skolinspektionen skriver i sitt beslut:

“Malmö kommun uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter.”

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner