FORTSATT HÖG ARBETSLÖSHET I MALMÖ

Prognoser visar att Malmö stad kommer ha en hög arbetslöshet för en lång tid framöver.

Arbetsförmedlingens prognos för Skåne visar på fortsatt ökning av arbetslösheten, trots god konjunktur och ett ökat antal arbetstillfällen. Prognosen visar också att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med låg utbildningsbakgrund och utomeuropeiskt födelseland, kommer att fortsätta att öka.

Enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö så minskade antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd med tre procent år 2017 jämfört med 2016 trots att arbetslösheten i Malmö var i stort sett oförändrad. Sammantaget visar prognoser att antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser kommer att ligga på en fortsatt hög nivå i Malmö.

Cirka 40 procent av hushållen med ekonomiskt bistånd i Malmö stad har haft bistånd i mer än två år. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö ser en ökning av individer med låg utbildningsnivå och av kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden. Under de kommande åren förväntas även inflödet av nyanlända som har avslutat sin etablering hos arbetsförmedlingen samt ensamkommande barn som avslutat sina gymnasiestudier att öka. En större andel av dessa personer bedöms ha mer omfattande behov på grund av fysiska och psykiska trauman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.