Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Hemlösheten tränger undan utsatta

Hemlösheten tränger undan utsatta

Den strukturella hemlösheten i Malmö leder till att hushåll i ekonomisk utsatthet trängs undan och har svårare att få en egen bostad. Antalet hemlösa har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick i oktober 2017 till 1752 kvinnor och män (12 fler jämfört med 2016) och 1070 flickor och pojkar (183 fler jämfört med 2016). Under 2017 har ökningen av antalet vuxna i hemlöshet avtagit medan antalet barn har fortsatt

Läs hela artikeln
    Fortsatt hög arbetslöshet i Malmö

Fortsatt hög arbetslöshet i Malmö

Prognoser visar att Malmö stad kommer ha en hög arbetslöshet för en lång tid framöver. Arbetsförmedlingens prognos för Skåne visar på fortsatt ökning av arbetslösheten, trots god konjunktur och ett ökat antal arbetstillfällen. Prognosen visar också att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med låg utbildningsbakgrund och utomeuropeiskt födelseland, kommer att fortsätta att öka. Enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö så minskade antalet hushåll som beviljades

Läs hela artikeln
    Barakat anklagas för att vilja införa sharia

Barakat anklagas för att vilja införa sharia

Katerina Janouch skriver på sin twitter att Malmö-imamen och Centerparti-sympatisören Salahuddin Barakat vill införa sharia-lagar. Salahuddin Barakat är Malmö-imamen som ofta samarbetar med Malmö stad genom olika projekt och arrangemang, men som kritiserats av bland annat Sverigedemokraterna. I början av mars så skrev författaren och relationsexperten, Katerina Janouch, ett twitter-inlägg där hon anklagar Barakat för att vilja införa sharia-lagar i Sverige. Janouch hänvisar till ett inlägg av Barakat som hon

Läs hela artikeln
    IOP-avtalen kan vara olagliga

IOP-avtalen kan vara olagliga

En del av Malmö stads samarbete med civilsamhället, de så kallade IOP-avtalen, kan vara olagliga. Revisionskontoret har genomfört en granskning där syftet har varit att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden säkerställer att direktupphandlingar genomförs enligt lagar, riktlinjer och med en tillräcklig intern kontroll samt om nämnderna följer de ramavtal som kommunen slutit. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt stickprovskontroller på gjorda inköp under 2017. Många

Läs hela artikeln
    Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

Varannan Malmöbo som är utomeuropeiskt född och har förgymnasial utbildning, är arbetslös. I en lägesbild av arbetsmarknaden i Malmö som publiceras i en genomförandeplan av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen så kan man läsa att bland inrikes födda med förgymnasial utbildning är 19,2 procent arbetslösa, jämfört med 50,5 procent för utomeuropeiskt födda med samma utbildningsnivå. En kartläggning har också genomförts av 693 arbetslösa för att göra en behovsanalys. Något som framkommer i

Läs hela artikeln
    Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd minskar men kostnaderna ökar och passerar en miljard. Trots att antalet unika hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd minskade i Malmö under 2017 så ökade kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Ett färre antal försörjningsstödstagare får nu mer stöd än vad de fick innan. Antalet unika hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd minskade med 3,7 procent under 2017, från 16 092 hushåll till 15 498 hushåll. När

Läs hela artikeln
    Malmö stads Twitter-konto sprider felaktiga uppgifter

Malmö stads Twitter-konto sprider felaktiga uppgifter

De rödgröna partiernas beslut att ge illegala migranter ekonomiskt bistånd är ett politiskt beslut som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har reserverat sig mot. Men Malmö stads officiella Twitter-konto framställer beslutet som en konsekvens av svensk lagstiftning vilket är en lögn. Malmö stads officiella Twitter-konto sprider uppgifter om att socialtjänsten är skyldig enligt lag att ge nödbistånd till personer med utvisningsbeslut. Problemet är att på SKL:s hemsida så står motsatsen till

Läs hela artikeln
    44 procent arbetslöshet bland unga utrikesfödda män

44 procent arbetslöshet bland unga utrikesfödda män

I Malmö är 44 procent av unga utrikesfödda män arbetslösa. 34,7 procent av utrikesfödda män är arbetslösa. Trots att sysselsättningen ökar så är arbetslösheten hög. Arbetslösheten i Malmö under perioden januari till juli 2017 var 14,7 procent. Det innebär att det finns 23 080 arbetslösa i Malmö. Arbetslösheten i Skåne under samma period var 9,9 procent och i riket 7,5 procent. Ungdomsarbetslösheten (18 – 24 år) i Malmö under samma

Läs hela artikeln
    Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Antalet nyanlända elever fortsätter strömma in i Malmös skolor vilket skapar svårigheter för grundskoleförvaltningen att beräkna behovet av nya skolplatser. 700 nyanlända elever skrevs in i Malmös grundskolor under vecka 1-35, ett genomsnitt på 20 individer per vecka. Av dessa 700 elever så var 34 elever ensamkommande migrantbarn. Malmö stads grundskolenämnd bedömer i sin delårsrapport att totalt 900 nyanlända elever kommer skrivas in i grundskoleverksamheten under året. I Malmös kommunala

Läs hela artikeln
    Vänsterprofiler anklagar Behrang Miri

Vänsterprofiler anklagar Behrang Miri

Flera vänsterprofiler anklagar Behrang Miri för att ha ”mindfuckat kvinnor” under flera år. Behrang Miri är kulturprofilen som bildade Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA) i Malmö, som under flera år har tagit emot skattemedel av Malmö stad för att genomföra olika projekt och driva sin egen verksamhet. Miri själv har lämnat RGRA bakom sig och har gått vidare till andra projekt. Bland annat har han jobbat för SVT och

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner