Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Regeringens skolreformer urholkar Malmös skolbudget

Regeringens skolreformer urholkar Malmös skolbudget

Flera av regeringens skolreformer är inte finansierade på kommunnivå vilket leder till att Malmö stads grundskolenämnd får ta resurser från andra verksamheter för att finansiera regeringens reformer. Grundskolenämndens delårsrapport visar att tre av regeringen Löfvens skolreformer inte finansieras av staten eller kommunen, utan är underfinansierade och därmed urholkar andra verksamheter. I Skollagen har införts en ny bestämmelse som innebär att en huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs

Läs hela artikeln
    Mindre andel gymnasiebehöriga i Malmös kommunala skolor

Mindre andel gymnasiebehöriga i Malmös kommunala skolor

De senaste åren har en mindre andel elever fått behörighet till gymnasiet i Malmös kommunala skolor. Andelen elever i årskurs nio som är gymnasiebehöriga är högre i fristående skolor än i kommunala i såväl riket som i Malmö, och andelen behöriga har sjunkit i kommunala skolor under senare år. Andelen behöriga i kommunala skolor är lägre i Malmö än i riket. Elevsammansättningen i fristående och kommunala skolor ser olika ut

Läs hela artikeln
    Hemlösa barnfamiljer i Malmö ökar

Hemlösa barnfamiljer i Malmö ökar

Andelen hemlösa kvinnor i Malmö har ökat samtidigt som en majoritet av Malmös hemlösa är födda i Asien och Afrika. Sedan ett antal år tillbaka har den strukturella hemlösheten ökat i Malmö. Det finns flera orsaker till att människor blir strukturellt hemlösa, till exempel bristande förankring på bostadsmarknad och arbetsmarknad eller obetalda hyror. Källa: Hållbarhetsrapport 2017, Malmö stad   Andelen av de hemlösa som är kvinnor har ökat i ett

Läs hela artikeln
    Otrygghet och stök i Malmös skolor

Otrygghet och stök i Malmös skolor

En majoritet av högstadieelever i Malmös skolor efterfrågar fler åtgärder mot kränkningar. Grundskolenämnden i Malmö genomför årliga attitydundersökningar genom elevenkäter till elever i Malmös grundskolor. Frågorna i enkäterna inriktar sig bland annat på elevernas upplevelser av sin skola, hur de uppfattar samspelet med sina lärare och kraven och stödet från skolan samt förutsättningar för inlärning såsom studiero och lust att lära. Enkäterna i år har riktat sig till alla grundskoleelever

Läs hela artikeln
    Ojämn könsfördelning bland nyanlända

Ojämn könsfördelning bland nyanlända

Av de 408 nyanlända som Malmö fick ta emot förra året enligt bosättningslagen var endast 5 procent ensamstående kvinnor medan hela 35 procent var ensamstående män. Sedan 1 mars 2016 anvisar Migrationsverket nyanlända familjer och ensamhushåll över 18 år med uppehållstillstånd, till kommunerna enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen). Efter anvisning är kommunerna skyldiga att ta emot hushållet för bosättning inom 60 dagar. Gällande kvotflyktingar

Läs hela artikeln
    Hemlösheten tränger undan utsatta

Hemlösheten tränger undan utsatta

Den strukturella hemlösheten i Malmö leder till att hushåll i ekonomisk utsatthet trängs undan och har svårare att få en egen bostad. Antalet hemlösa har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick i oktober 2017 till 1752 kvinnor och män (12 fler jämfört med 2016) och 1070 flickor och pojkar (183 fler jämfört med 2016). Under 2017 har ökningen av antalet vuxna i hemlöshet avtagit medan antalet barn har fortsatt

Läs hela artikeln
    Fortsatt hög arbetslöshet i Malmö

Fortsatt hög arbetslöshet i Malmö

Prognoser visar att Malmö stad kommer ha en hög arbetslöshet för en lång tid framöver. Arbetsförmedlingens prognos för Skåne visar på fortsatt ökning av arbetslösheten, trots god konjunktur och ett ökat antal arbetstillfällen. Prognosen visar också att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med låg utbildningsbakgrund och utomeuropeiskt födelseland, kommer att fortsätta att öka. Enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö så minskade antalet hushåll som beviljades

Läs hela artikeln
    Barakat anklagas för att vilja införa sharia

Barakat anklagas för att vilja införa sharia

Katerina Janouch skriver på sin twitter att Malmö-imamen och Centerparti-sympatisören Salahuddin Barakat vill införa sharia-lagar. Salahuddin Barakat är Malmö-imamen som ofta samarbetar med Malmö stad genom olika projekt och arrangemang, men som kritiserats av bland annat Sverigedemokraterna. I början av mars så skrev författaren och relationsexperten, Katerina Janouch, ett twitter-inlägg där hon anklagar Barakat för att vilja införa sharia-lagar i Sverige. Janouch hänvisar till ett inlägg av Barakat som hon

Läs hela artikeln
    IOP-avtalen kan vara olagliga

IOP-avtalen kan vara olagliga

En del av Malmö stads samarbete med civilsamhället, de så kallade IOP-avtalen, kan vara olagliga. Revisionskontoret har genomfört en granskning där syftet har varit att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden säkerställer att direktupphandlingar genomförs enligt lagar, riktlinjer och med en tillräcklig intern kontroll samt om nämnderna följer de ramavtal som kommunen slutit. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt stickprovskontroller på gjorda inköp under 2017. Många

Läs hela artikeln
    Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

Varannan Malmöbo som är utomeuropeiskt född och har förgymnasial utbildning, är arbetslös. I en lägesbild av arbetsmarknaden i Malmö som publiceras i en genomförandeplan av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen så kan man läsa att bland inrikes födda med förgymnasial utbildning är 19,2 procent arbetslösa, jämfört med 50,5 procent för utomeuropeiskt födda med samma utbildningsnivå. En kartläggning har också genomförts av 693 arbetslösa för att göra en behovsanalys. Något som framkommer i

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner